Lezingen bij de vijfde zondag van de veertigdagentijd

Lezingen bij de vijfde zondag van de veertigdagentijd

19 maart 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

Vandaag de laatste zondag van de vasten vóór Palmzondag en de Goede Week. De week van lijden en kruis, van de graankorrel die in de aarde sterft zodat hij rijke vruchten voortbrengt. Het echte geluk ligt niet in het grijpen en nemen voor onszelf maar stroomt door het hart van de mens die zich geeft, die recht doet aan de anderen, vooral aan de kleinen en de armen. Dat heeft Jezus ons voorgedaan en wij willen Hem hierin volgen.

LIED: Met de boom des levens
https://www.youtube.com/watch?v=IxLN13UB-ok
Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Het volk Israël klampt zich vast aan opgebouwde zekerheden, ziet het beloofde land als een verworvenheid en de tempel als een bevestiging van het eigen gelijk. Van alle profeten is Jeremia hier het meest tegenin gegaan. Die situatie leidt onherroepelijk tot verval waarin ze tempel en land kwijtspelen. Na de catastrofe mag Jeremia een nieuw verbond beloven. God zelf zal zijn woord in het hart van mensen schrijven. Het gewone leven kan van hem doordrongen zijn. Dan hoeft God niet meer apart gezocht in rituelen.

‘De tijd is gekomen dat de mensenzoon verheerlijkt wordt.’ Is dit nu het ogenblik dat de beloofde Messias zal doorbreken? Ja, maar anders dan verwacht. Er komt maar iets nieuws als de graankorrel in de aarde valt en sterft. Er is pas vruchtbaarheid als men wensdromen, opgebouwde zekerheden, eigen levensproject kan loslaten en toevertrouwen aan de God die vruchtbaarheid geeft. Dat brengt angst mee, onzekerheid. Ook voor Jezus. ‘Maar daarvoor ben ik juist gekomen’.

Ingesproken lezingen bij de vijfde zondag van de veertigdagentijd

Bezinning
“Sterven om te leven”,
met die vier woorden
kun je Jezus’ levensprogramma
samenvatten.
Als een graankorrel
is Hij gestorven
om open te barsten
tot nieuw leven
en vruchten voort te brengen.
In elke eucharistie
vieren we dat trouwens
op een bijzondere manier.
Leer ook mij
sterven aan mezelf.
Geef mij de durf
mijn leven te delen met anderen.
En laat mij ervaren
dat ik U en Jezus
alleen kan ontmoeten,
wanneer ik me niet krampachtig
vastklamp aan mezelf.

LIED: Een korrel graan (Elly & Rikkert)
https://www.youtube.com/watch?v=n4njgoXmAxw
Elly en Rikkert schreven een lied over het verhaal van vandaag. Om samen naar te luisteren. 

Er was eens een korrel graan
Gezaaid in de grond
Geboren om dood te gaan
Geen mens die het vond
Maar heel langzaam brak het open
En er kwam nieuw leven aan
En het heeft zichzelf verloren
Zie je het koren
Op de akker staan

Hij was als een korrel graan
In de aarde gestrooid
Geboren om dood te gaan
Beroofd en berooid
En zijn lichaam werd verbroken
Toen Hij Zich aan ’t kruis liet slaan
Zo heeft Hij Zichzelf gegeven
En liet Zijn leven
Door de wereld gaan

Ik weet dat ik sterven moet
Niet later maar nu
En al wat me leven doet
Geef ik aan U
En heel langzaam breek ik open
Als een kleine korrel graan
Tot het leven wordt geboren
En er zal koren
Op de akker staan

Als de graankorrel sterft, brengt hij rijke vruchten voort. Sterven om te leven, verliezen om te winnen en loslaten om te vinden. Ook wij mogen die diepe natuurwet ervaren dat wie durft loslaten wat hem dierbaar is, leven vindt in overvloed. Voor velen de omgekeerde wereld. En toch! Tientallen voorbeelden leren ons dat de vervulling van het doel groter en sterker is dan de soms moeizame weg ernaartoe. In deze veertigdagentijd wordt ons gevraagd om extra na te denken over ‘Broederlijk Delen’, om recht te doen aan alle mensen om menswaardig te kunnen leven, om wat meer los te komen van ons materieel bezit, om meer plaats te maken in ons leven voor God en onze medemens. Dan kunnen we, samen met Jezus, met Pasen verrijzen tot nieuwe mensen. Mogen wij zo naar Pasen gaan.

Broederlijk Delen – 40 dagen delen en herverdelen voor verandering

Ook bij ons in Vlaanderen groeit het aantal initiatieven en acties rond systeemverandering. De aanhoudende bedreiging van kleinschalige en ecologische landbouw laat ook Broederlijk Delen, als partner van Voedsel Anders, niet onberoerd. Voedsel Anders Vlaanderen is een groeiende beweging voor agro-ecologie. Zij ijvert voor agro-ecologie als krachtig alternatief. Zij zet in op een ecologisch verantwoorde voedselproductie en duurzaamheid in alle aspecten van de voedselketen. Het verbindt landbouw, natuur, eerlijke handelsrelaties en respect voor de boer. Samen delen ze de droom en actie voor een echte omslag naar rechtvaardige en duurzame lokale en wereldwijde voedselsystemen. Zo wordt meteen de link gelegd tussen de boeren uit het Zuiden en bij ons.

“Samen met boeren, middenveld en wetenschappers vormen we een sociaal-politieke beweging die de nefaste gevolgen van de industrialisering van de landbouw op mens en maatschappij aan de kaak stelt. Als lid van Voedsel Anders wijzen we samen met de andere lidorganisaties op de gevaren van de geglobaliseerde markteconomie die uitgaat van een ongebreidelde groei zonder rekening te houden met ecologische of productieve grenzen. We zoeken nieuwe manieren om landbouw, productie, distributie en consumptie van voedsel te organiseren.” (Suzy Serneels, beleidsmedewerker Broederlijk Delen)

Zaaigoed terug in boerenhanden
Wereldwijd komen mensen op voor een andere en betere toekomst. Ook in Vlaanderen. In zeventig jaar tijd zijn in Vlaanderen zowat 75% soorten groenten verdwenen. Want grote zaadbedrijven brachten steeds meer uniforme groenterassen op de markt en namen er patenten op. Zo moeten onze boeren elk jaar opnieuw zaaigoed kopen en ook nog de noodzakelijke meststoffen en pesticiden. Het resultaat: afhankelijkheid van de boeren, uitputting van de gronden en een afname van de biodiversiteit. Greet, Lien en Sam zijn betrokken bij de vzw ‘Vitale Rassen’. Zij willen de zaadselecties laten registreren en vervolgens op de markt brengen, volgens het principe van ‘open source’. Zij willen het zaaigoed terug in boerenhanden. goed voor de boeren en onze biodiversiteit.

Campagnefilm – Vlaanderen: zaaigoed terug in boerenhanden (klik hier)

De graankorrel
Het grote geheim van alle leven
ligt samengevat in een kleine graankorrel.

Als die in de aarde valt en sterft,
brengt hij veel vrucht voort
en maakt hij leven mogelijk voor velen.

Als hij niet sterft, blijft hij alleen,
dor en levenloos.

Er is moed nodig om dat te geloven metterdaad.
Moed en groot vertrouwen
dat in de grond God de mens nog altijd niet vergeten is.

(Carlos Desoete)

De Bijbelteksten zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
De tussenteksten werden ontleend aan: Dominicanen Schilde Bergen, Thomas Vieringen, Liturgiemap Broederlijk Delen.
Uitgelichte afbeelding: Foto Adobe Stock