Lezingen bij de derde Paaszondag

Lezingen bij de derde Paaszondag

16 april 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

Vandaag is het de derde zondag van Pasen, ook wel Jubilate-zondag genoemd. Dat betekent: ‘Jubelt, juicht’ en is ontleend aan het eerste vers van Psalm 66: ‘Juich voor God, heel de aarde’. Sinds de dag dat Jezus is opgewekt uit de dood moet de aarde daarover jubelen.

Lied: Zingt Jubilate voor de Heer
koor en orkest van het Lemmensinstituut o.l.v. Paul Schollaert
https://www.youtube.com/watch?v=cdJbWDSzbFA&ab_channel=OrgelstichtingWaregem

Zingt Jubilate voor de Heer,
hemel en aarde, looft uw Vader.
Heiligen, engelen, mens en dier,
sterren en stenen, Jubilate!

Zingt jubilate, dat is goed,
vogels en vissen, licht en water,
bloemen en bomen, vlees en bloed,
lichaam en ziel, zingt jubilate!

Zingt Jubilate voor de Zoon,
dat Hij de hemel heeft verlaten.
Dat Hij de zonden heeft verzoend,
Jezus Messias, Jubilate!

Zingt Jubilate voor de Geest,
offert de vogel Geest uw adem.
Dat Hij uw hart met vuur geneest,
wees God indachtig, Jubilate!

In de eerste lezing legt Petrus uit aan zijn Joodse volksgenoten wat er precies gebeurd is en waarom Jezus is gestorven. Hij maant hen aan tot berouw te komen en te geloven. Johannes herhaalt deze boodschap in de tweede lezing. Alleen door Christus kunnen onze zonden vergeven worden. Jezus wordt getoond als middelaar en zondedrager. Is het niet heerlijk te weten dat Jezus voor ons pleit bij de Vader? De evangelielezing gaat meteen verder nadat de twee leerlingen die Jezus ontmoet hadden op weg naar Emmaüs terug in Jeruzalem zijn aangekomen. Terwijl de twee uitbundig verslag doen over wat hun onderweg overkomen is, verschijnt Jezus voor hen! Ze zijn verbaasd en verheugd, maar ze hebben nog twijfels. Jezus neemt hen mee doorheen de Bijbel en helpt hen te herkennen waar het over Hem en Zijn leven gaat. Daarna geeft Hij hen een zending: “Dat Ik leef, daarvan moeten jullie gaan getuigen”.

Ingesproken lezingen bij de derde Paaszondag

Lied: Gij zijt in glans verschenen

Gij zijt in glans verschenen, verschenen voor altijd.
Hoe ook in dood verdwenen, ons straalt uw heerlijkheid.
Hoe bitter ook de pijnen, door ons U aangedaan.
Gij blijft in glans verschijnen, ziet ons in glorie aan!

Bezinning

Heer, ga met ons mee,
ga met ons mee op weg…

Het kan in de morgen van ons leven zijn als alles zonnig schijnt
en wij een toekomst zien waarin we bouwen aan geluk
en willen leven naar de weg die Gij getekend hebt.

Het kan ook middag zijn als alles om ons heen zo woelig is
en wij wel duizend dingen doen voor U,
voor de hele mensheid menen wij,
maar ook een stukje voor ons zelf.

Het kan ook avond zijn:
als heel ons leven in verre vlakte ligt,
heel even nog beschenen door een rijpe zon met hier en daar een vale vlek,
een schaduw die men schuchter schuwt.

De zeven weken tussen Pasen en Pinksteren vormen een tijd om ons geloof te verdiepen, om stil te staan bij de de kern van Gods Woord. De gaven van de heilige Geest kunnen daarbij een leidraad vormen, zodat we voelen en weten wat ons geloof voor ons betekent, zodat we bewuster geloven in God, die Liefde is.

Vrede zij met U!

Telkens de Verrezen Heer aan zijn leerlingen verschijnt
wenst Hij hen vrede toe.
Vrede wil elke mens, maar vaak is die afwezig,
omdat er geen vrede komt zolang we elkaar niet alle goeds gunnen,
zolang we jaloers zijn op anderen,
zolang we niet willen delen met anderen.
Vrede komt er niet zomaar aanwaaien,
we moeten er zelf aan werken.
Laten we de handen uitsteken naar elkaar
en laat liefde de boventoon voeren.
Dan wordt Gods liefde en vrede zichtbaar.

Lied: Shalom Aleichem (Mayaan Band)
Lyrics: Kabbalists of Safed, 16th Century Music: Israel Goldfarb, 1918
https://www.youtube.com/watch?v=913jZFL1bdE&ab_channel=MaayanBand

Peace be unto you, ye ministeri​​​​ng Angels, Angels of the most High,
ye that come from the Supreme King of Kings,
the Holy One, blessed be He.

May your coming be in peace, ye ministeri​​​​ng Angels, Angels of the most High,
ye that come from the Supreme King of Kings,
the Holy One, blessed be He.

Bless​ me with peace, ye ministeri​​​​ng Angels, Angels of the Most High,
ye that come from the Supreme King of Kings, £
the Holy One, blessed be He.

Go ye forth in peace, ye ministeri​​​​ng Angels, Angels of the Most High,
ye that come from the Supreme King of Kings,
the Holy One, blessed be He.

Gebed

Gij, God, zijt met ons op weg gegaan.
Gij kunt ons ook thuisbrengen
en voltooien wat Gij in ons begonnen zijt.
Wij bidden U:
dat Jezus onze gids mag zijn,
dat wij met elkaar mogen leven in zijn Licht.
Laat ons groeien in het geloof
dat Hij voor ieder van ons
hoop en toekomst is. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
De tussenteksten werden ontleend aan: Vlaams Bijbelgenootschap Brugge, Dominicanen Schilde Bergen.
Uitgelichte afbeelding: fotograaf onbekend