Lezingen bij het Feest van Onze Heer Hemelvaart

Lezingen bij het Feest van Onze Heer Hemelvaart

13 mei 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

Iemand is van ons heengegaan
maar Zijn invloed werkt door,
zo wordt ons vandaag toegezegd.
Jezus is ten hemel opgestegen
maar zijn volgelingen heeft Hij uitgenodigd
zijn werk voort te zetten.
Die uitnodiging mogen wij vandaag
heilzaam tot ons laten doordringen.

Lied: Viri Galilaei (Giovanni Pierluigi da Palestrina)
https://www.youtube.com/watch?v=ubTFKW24_ZI&ab_channel=Musikkhistoria

Viri Galilaei, quid statis aspicientes in coelum?
Hic Jesus, qui assumptus est a vobis in coelum,
sic veniet, quemadmodum vidistis eum euntem in coelum. Alleluja.

Ascendit Deus in jubilatione, et Dominus in voce tubae. Alleluja.
Dominus in coelo paravit sedem suam. Alleluja.

Ye men of Galilee, why stand you looking up to heaven?
This Jesus who is taken up from you into heaven,
shall so come as you have seen him going into heaven.

God is ascended with jubilee, and the Lord with the sound of trumpet. Alleluia.
The Lord hath prepared his throne in heaven. Alleluia.

Vandaag lezen we twee keer het verhaal van Jezus’ hemelvaart: een korte versie in het evangelie en een uitvoeriger verhaal in de eerste lezing uit Handelingen. In de tweede lezing mediteert de auteur van de brief aan de Hebreeën over de betekenis van Jezus’ hemelvaart voor de christenen.

In de eerste lezing horen we het verhaal van de hemelvaart.
Wat daarin opvalt is het verschil van blikrichting bij de leerlingen en bij die twee mannen in het wit. De leerlingen kijken naar boven, naar Jezus die achter de wolken verdwijnt.
De mannen in ’t wit zeggen dat hun ogen op de aarde moet gericht zijn. Dáár moet de Boodschap van de verrijzenis gerealiseerd worden. Bij dat laatste sluit onze evangelietekst aan: Jezus geeft aan zijn leerlingen hun zendingsopdracht.


Bezinning

Blijf niet staren naar de hemel
Maar ga kijken, horen en voelen
hoe Jezus van Nazareth
verder leeft in mensen.
Kijk in de ogen van hartelijke mensen
die tijd maken voor medemensen
en je zal Hem zien.
Luister naar de woorden die ze spreken
en je zal Hem horen.
Zoek de vreugde en de kracht die ze halen
uit zijn manier van leven
en je zal zijn aanwezigheid voelen.
Kijk, luister en voel en je zal merken:
Hij leeft verder,
niet alleen bij God, maar ook onder ons.

Lied: Heer, we kijken omhoog (Sela)

Klik op de afbeelding om het lied te beluisteren

Bezinning

Hemelvaart

Hemel is niet een plaats hoog boven het uitspansel
en ver achter de sterren,
– niet het domein van de ruimtevaart –
en hemel is veel meer dan wat voor ons gereserveerd is
na het uur van onze dood.
Hemel is elke plek en elk moment
waar Hij die heet “Ik zal er zijn”, gebeurt,
waar alle leven, denken, doen en spreken
van Hem doordrongen is en zijn liefde zichtbaar maakt.
Die hemel heeft de Verrezene op aarde gebracht.
En daar hoort Hij thuis.
En wij, wij zijn tot hemelvaart geroepen.
Hemel is thuiskomen,
je diepste bestemming vinden in het bemind zijn,
in het onvoorwaardelijk er mogen zijn,
omdat Iemand even onvoorwaardelijk er is voor ons.
Hemel is baden in zijn Geest,
ondergedompeld, gedoopt worden in een leven
waarvan het “Hebt elkander lief” de rode draad is
en waar ieder mens tot zijn recht mag komen.
Die hemel heeft de Verrezene op aarde  gebracht.
En daar hoort Hij thuis.
En wij, wij zijn tot hemelvaart geroepen.
Hemel begint hier en nu want hij hoort bij de aarde,
zoals de aarde bestemd is
om woonplaats van God te zijn.
Twee delen van dezelfde wereld van God.
Ze horen samen, onlosmakelijk verbonden:
aarde en hemel,
mens en mens en God, leven en dood en leven.
Daarom moeten alle volken gedoopt,
ondergedompeld worden
in een nieuwe manier van leven
zoals ze ons door de Vader beloofd is
zoals ze ons door de Zoon is voorgeleefd
zoals ons door de Geest in ’t hart is geprent.
Allen moeten gedoopt, ondergedompeld worden
in een nieuwe manier van leven
getekend met de Naam van onze God
“Ik zal er zijn voor u”.
Hoe meer wij die Naam als een werkwoord gaan vervoegen,
hoe meer zijn Naam ons leven zal tekenen,
des te meer we zullen weten dat Hij met ons is
tot de wereld voltooid zal zijn
tot louter hemel.
Tot hemelvaart zijn wij geroepen.
(Ward Vanoverbeke)

Lied: I Himmelen (Edvard Grieg)
https://www.youtube.com/watch?v=xMCiwOABi3E&ab_channel=AnthonyMondon

In de hemel, in de hemel
Waar God, waar de Heer woont,
Daar is het zalig thuiskomen
Daar is de grote vreugde
Want eeuwig, eeuwig zullen wij daar God zien in Zijn heerlijkheid, zoals Hij is
We zullen de Heer der Heerscharen zien.

Rerum Novarum

Hemelvaartsdag is tevens het feest van de Christelijke Arbeidersbeweging. Dit jaar is het een bijzondere viering omwille van het 100-jarig bestaan van de beweging. Bovendien viert de encycliek Rerum Novarum zijn 130ste verjaardag.

We bidden met het ‘Gebed tot de Schepper’ van paus Franciscus in zijn encycliek Fratelli Tutti:

Heer en Vader van heel de mensheid,
U die alle mensen met gelijke waardigheid geschapen heeft,
stort in onze harten een geest van broederlijkheid.
Beziel ons met een droom van ontmoeting, dialoog, gerechtigheid en vrede.
Help ons om een betere samenleving op te bouwen
en een menswaardiger wereld te creëren,
zonder honger, armoede, geweld en oorlog.

Open onze harten
voor alle volkeren en landen op aarde,
zodat we het goede en het mooie kunnen zien
dat U in elk van ons gezaaid heeft,
zodat echte verbondenheid kan groeien,
en gemeenschappelijke projecten en gedeelde dromen
ons dichter bij elkaar kunnen brengen.
Amen.

Jezus vraagt vandaag van ons
niet bij de pakken neer te gaan neerzitten.
Hij zendt ons op weg om in zijn naam gerechtigheid te doen,
levende getuigen te zijn van de Blijde Boodschap,
en overal waar wij komen
een beetje hemel op aarde te brengen.

Als wij zo proberen te leven
zijn wij een zegen voor elkaar
en worden we gezegend en bijgestaan
door de immer liefdevolle God,
Hij die voor ons is: Vader, Zoon en H. Geest.

Lied: Lobet Gott in seinen Reichen (Himmelfahrts-Oratorium BWV11) (J.S.Bach)
https://www.youtube.com/watch?v=NU_nXGhvjJM&ab_channel=TotalBaroque

De hemelvaart van Christus/Giotto di Bondone (1267-1337), Cappella degli Scrovegni te Padua

De Bijbelteksten zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
De tussenteksten werden ontleend aan: Dominicanen Schilde Bergen.
Uitgelichte afbeelding:
‘Hemelvaart’ Carine Anderson