Derde zondag van de advent – Huis voor iedereen

Derde zondag van de advent – Huis voor iedereen

9 december 2020 Uit Door decaproen@hotmail.com

De Bijbellezingen in de advent zetten ons op weg om op zoek te gaan naar het huis van God, de wereld zoals God hem droomt, waar Hij zich thuis voelt. Elke week vertellen de lezingen wat dit betekent en hoe we ons kunnen voorbereiden op Kerstmis. De vier huizen die we ontdekken bereiden ons voor om God een plaats te geven in ons leven.

Advent en Welzijnszorg zijn sterk met elkaar verbonden. We belichten enkele thema’s uit de campagne ‘Wonen: onbetaalbaar? Onaanvaardbaar’. We gingen ook in gesprek met enkele mensen uit onze Welzijnsschakel De Caproen in Bredene en vroegen om getuigenissen rond deze problematiek. We nodigen jullie tenslotte uit tot concrete inzet.

“Hij heeft mij gezalfd om goed nieuws te brengen aan de armen, hij heeft mij gezonden om al wie de moed verloren heeft, op te beuren, om aan de gevangenen te zeggen dat ze vrij zijn, en aan wie vastgeketend is mee te delen dat ze terug mogen keren naar het licht” (Jes. 61,1)

Vandaag krijgen zowel gerechtigheid als barmhartigheid concreet gestalte in Jezus. Jesaja omschrijft Jezus in deze lezing heel mooi, maar vooral zeer dienstbaar en sociaal. Jesaja spreekt hier als gezalfde van God. Hij ‘juicht en jubelt’ om die bevrijdende God. In de Bijbel zijn mensen die gezalfd worden door God geroepen en uitgekozen om een bepaalde taak uit te voeren. Hij handelt uit naam van God. Ook wij zijn vandaag geroepen om mensen van God te zijn. Als dopeling zijn wij gezalfd tot christen en als vormeling gezalfd om de gave Gods te ontvangen: de heilige Geest. Uit naam van God hebben we de taak om goed voor zijn schepping te zorgen en zo bij te dragen aan Gods Rijk, aan een huis waar iedereen zich thuis voelt, ook de kwetsbaren onder ons. Door Jezus’ voorkeur voor die kwetsbare mensen klinkt een sterk appèl.

“Hij was niet zelf het Licht, maar hij kwam om over het Licht te vertellen. Want Hij die het echte Licht was, zou bijna komen.” (Joh. 1,8-9)

Zijn naam was Johannes, hij kwam om te getuigen van het licht… Het gaat dus om iets zeer essentieel. De Doper verwijst, getuigt … maar in wezen gaat het om het ‘verstaan’ van de mens, de wereld, de kosmos, de onderlinge verhoudingen, de oorsprong van de dingen, de eindbestemming. Het gaat om alles, de kern van alle dingen. En voor Johannes is de kern van alle dingen een persoon, iemand, Jezus van Nazareth, het woord dat vlees wordt, het licht dat alle duisternis verdrijft, de oorsprong en de eindbestemming … Jezus Christus. Aangemoedigd door het optreden van Johannes de Doper realiseren we ons dat Jezus niet alleen destijds naar onze wereld is gekomen, maar dat Hij steeds opnieuw in onze wereld, in ons eigen doen en laten zichtbaar wil worden, uit naam van de Vader. Als christenen zijn wij geroepen om, door onze manier van leven, een levende verwijzing te zijn naar de verborgen Christus. Wij zijn er om te getuigen van het licht, het Licht dat op Kerstmis een concreet gezicht krijgt: Jezus van Nazareth, de gezondene van Godswege om vrede en vreugde te brengen.

‘Blijf in uw kot’
De campagne van Welzijnszorg focust inhoudelijk op het belang van ons ‘kot’. In het voorjaar werden we verbannen naar ons eigen huis. Want enkel in ons eigen huis zouden we veilig zijn voor het coronavirus. Als je er maanden in opgesloten zit, dan besef je pas hoe belangrijk je thuis is. Dat veiligheid uiteraard relatief is voor gezinnen die in een woning van slechte kwaliteit wonen, kwam amper ter sprake.

“De lockdown, dat is gewoon hoe ons leven altijd is. Als je geen geld hebt, kan je toch nooit zomaar ergens naar toe. Je verplaatsen kost geld. Dus elke verplaatsing is essentieel. We kunnen nooit naar een voorstelling, concert of op restaurant gaan. We zitten altijd tussen onze vier muren.”

Beseffen beleidsmakers en politici wel hoeveel mensen de lockdown in erbarmelijke omstandigheden hebben moeten doorbrengen? Is het nu niet tijd om voluit te investeren in dat recht op wonen? Meer dan ooit wil Welzijnszorg ervoor zorgen dat iedereen een goed ‘kot’ heeft om in te wonen. Betaalbare woningen, kwaliteitsvolle woningen, woningen aangepast aan verschillende gezinssituaties, woningen in buurten die ademruimte geven. Een huis voor iedereen. Omdat het gewoon een menselijke noodzaak is!

“Er zijn gezinnen die noodgedwongen leven op het ritme van de dag. Opstaan bij het ochtendgloren en gaan slapen met de zon. Soms verlangend naar hun bed, want dan is alweer een moeilijke dag voorbij. Het verbruik voor verlichting in de donkere dagen weegt soms op het gezinsbudget. Bij huisbezoeken merken we nog al te vaak de aanwezigheid van oudere gloeilampen en spots die zelfs hitte afgeven. Het kan al helpen als instanties de gloeilampen kunnen vervangen door spaarlampen. Want, ja, ook een spaarlamp kost geld.”

Welzijnszorg roept ons op om bewust te worden van de precaire woonsituatie waarin sommigen moeten leven en om, waar mogelijk, onze stem te verheffen of de daad bij het woord te voegen. Waarom zouden de mensen van vandaag aan ons niet kunnen zien dat Christus midden tussen ons staat, al weldoende rondgaat, aan armen de blijde boodschap brengt en genezing aan ieder wiens hart gebroken is? Waarom niet? Onze solidariteit met hen is een teken van hoop voor mensen in armoede.

Bekijk hier de campagnevideo 2020 van Welzijnszorg.

Op deze 3e zondag van de Advent is er altijd een collecte voor Welzijnszorg. IN IEDERE KERK LIGGEN ENVELOPPEN OM EEN GIFT TE GEVEN VOOR DE PROJECTEN VAN WELZIJNSZORG. JE KUNT DIE BEZORGEN AAN DE PAROCHIEVERANTWOORDELIJKEN. Mogen wij op uw steun rekenen.

Je kunt ook rechtstreeks storten naar Welzijnszorg: BE21 0000 0000 0303. Voor elke schenking van 40 euro of meer geniet je nog tot eind december van een uitzonderlijke belastingvermindering. Dit betekent dat deze wordt verhoogd naar 60 %, tegenover de gebruikelijke 45 %. Zo kost een totale bijdrage van 100 euro uiteindelijk maar 40 euro na belastingvermindering.

Je kan ook online storten via: https://welzijnszorg.be/doneer.
Dank je wel om je solidariteit met ons te delen.

Het zal niet ‘iets’ maar ‘iemand’ zijn
Hoop brengen in bange tijden,
recht laten geschieden waar veel onrecht is,
genezing voor wiens hart gebroken,
bevrijding voor wie vast zit in oordeel en in angst.

Van mooie woorden zal het heus niet komen,
papier is heel geduldig weet u wel.
Door wijsheidsstromen vloeiden vele woorden,
massa’s ideeën raasden door de geschiedenis.
Zij die arm zijn trekken nog steeds aan ‘t kortste eind,
rijken willen vooral rijker worden.

Neen, de boodschap is dat ieder hoop mag putten,
dat ieder vree en vreugde, toekomst vinden mag.
‘t Zal gebeuren dat een ongekende op zal staan,
midden tussen jullie door zal lopen,
angst en wanhoop met zich meeneemt
en een spoor van licht en goddelijke vonken achter laat.

Geloof dat Hij te kennen is in de kleine goede daden,
de zorg, het volgehouden mededogen,
de blijdschap, de verwondering om het goede en het schone,
en meest van al, waar Hij aan kleine mensen recht verschaft.
(Kris Buckinx)

Handen heb je om te geven van je eigen overvloed (c) Pixabay