Grondtoon 2023-2024 – “De vreugde van het evangelie… gevonden, VERBONDEN, gezonden

Grondtoon 2023-2024 – “De vreugde van het evangelie… gevonden, VERBONDEN, gezonden

6 september 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

We starten in september 2023 het derde jaar van het traject ‘werken aan missionaire geloofs-gemeenschappen’. De vorige twee accenten, de geloofsverdieping (‘de vreugde van het evangelie’) en het getuigenis naar buiten (‘de vreugde van de verkondiging’), blijven we best een belangrijke plek geven in het leven van onze gemeenschap. Dit werkjaar willen we vooral aandacht besteden aan de evangelische kwaliteit van onze gemeenschap (‘de vreugde van de gemeenschap’).

In dit pastoraal werkjaar willen we stilstaan bij de vraag waarom gemeenschap voor christenen zo vitaal is. In een tijd waarin slechts een minderheid bewust christen is, hebben we elkaar als steunende geloofsgenoten meer dan ooit nodig. Gemeenschap vormen is evenwel ook iets wat God zelf ten diepste verlangt. Hij verlangt een wereldwijde gemeenschap en verbondenheid met Hem en met elkaar.

Een open en warm huis voor velen

Het sterkste getuigenis leggen christenen af als ze leven in een hartelijke gemeenschap, waar ze zorg dragen voor elkaar en elkaar liefhebben zoals Jezus heeft voorgedaan. Dit jaar willen we stilstaan bij de warme oproep en het grote gebod van de Heer: ‘Heb elkaar lief zoals Ik u liefheb’ (Joh.15,12). We stellen ons hierbij de vraag of onze gemeenschap een plek is waar mensen terecht kunnen met hun vreugde en zorg, waar ze hun verdriet kunnen delen, waar ze terecht kunnen met hun nood? We willen verder werk maken van een zorgzame, solidaire en gastvrije gemeenschap. Leven in zo’n gemeenschap werkt dan ook aanstekelijk.

“In het hart van het evangelie staat het leven in gemeenschap en betrokkenheid op de ander, geen eerste verkondiging zonder naastenliefde in praktijk” (Paus Franciscus, EG177)

Pastorale uitdaging

Eenheid in verscheidenheid is een belangrijke karakteristiek voor gemeenschapsvorming. Zo heeft Paulus het over de vele charisma’s die in het éne lichaam van de geloofsgemeenschap werkzaam zijn.

‘Een lichaam is één geheel, maar bestaat wel uit verschillende lichaamsdelen. Al die lichaamsdelen vormen samen één lichaam. We zijn allemaal in één Geest ondergedompeld, zodat we samen één Lichaam werden. We zijn allemaal vol van dezelfde Geest.’ (1Kor 12-14)

Een geloofsgemeenschap die de charisma’s van alle gedoopten weet te ontdekken, te waarderen en in te zetten, kan een grote dynamiek teweeg brengen. Het stimuleren van een samen gedragen verantwoordelijkheid van ieder in de Kerk blijft een uitdaging. Paus Franciscus schrijft hierover in zijn exhortatie Evangelii Gaudium: “Wij beschikken over talrijke leken met een diepgeworteld gemeenschapsgevoel en een grote trouw aan de inzet voor de naastenliefde, de catechese, de viering van het geloof. Maar de bewustwording van deze verantwoordelijkheid van de leek openbaart zich niet aan alle kanten op dezelfde manier. In sommige gevallen omdat zij geen ruimte in hun particuliere Kerken hebben gevonden om zich te kunnen uitdrukken en te kunnen handelen” (EG 102). Ook stelt hij dat er “nog meer ruimte moet geboden worden voor een meer doorslaggevende vrouwelijke tegenwoordigheid in de Kerk” (EG103-104). Uitdagingen zijn er om te worden overwonnen!

Nee tegen de oorlog onder ons

Hoe we constructief kunnen omgaan met conflicten, vormt een aandachtspunt in dit pastoraal werkjaar, want ook christelijke gemeenschappen zijn niet vrij van conflict. Open dialoog en de zorg om eenheid en vrede zijn alvast belangrijke sleutels in de christelijke gemeenschapsopbouw. Het komt aan op onderlinge broederlijkheid, die afgunst en rivaliteit overstijgt.

Paus Franciscus schrijft hierover: “Er is nog een andere manier, een meer geschikte, om zich tegenover een conflict op te stellen. Dat is accepteren het conflict te verdragen, het op te lossen en het te veranderen in een verbindingsschakel van een nieuw proces. “Zalig die vrede brengen” (Mt. 5, 9). Op deze wijze kan men een gemeenschap in de verschillen ontwikkelen, die alleen kan worden begunstigd door die nobele personen die de moed hebben verder te gaan dan de oppervlakte van het conflict en de anderen zien in hun diepste waardigheid. Daarom is het noodzakelijk een principe aan te nemen dat onontbeerlijk is om maatschappelijke vriendschap op te bouwen: de eenheid gaat boven het conflict” (EG227-228).

VERBONDEN

In het werkjaar 2023-2024 willen we vooral initiatieven nemen om als geloofsgemeenschap nog meer op een evangelische manier met mekaar op weg te gaan. Dat hoeven geen grote dingen te zijn, als ze er maar toe bijdragen dat we deze woorden van de Heer echt behartigen: ‘aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie Mijn leerlingen zijn’ (Joh. 13,35)

Terwijl we aandacht blijven besteden aan de accenten van de vorige jaren, de verdieping van ons geloof (gevonden) en het getuigenis over de vreugde van het evangelie (gezonden), gaat de aandacht nu dus vooral naar gemeenschapsvorming (VERBONDEN). Zelfs als we niet meer met velen zijn, kan gemeenschap vormen rond de Heer onze Kerk blijvend geloofwaardig en aantrekkelijk maken. Laten we in dit werkjaar verbondenheid stichten over alle grenzen heen en als gemeenschap Gods liefde verkondigen aan alle mensen.
(parochieassistent Johan Vervaeke)

Bron: visietekst Marc Steen, een driejarig pastoraal project rond missionaire geloofsgemeenschappen