‘De vreugde van het evangelie – nieuwe grondtoon 2021-2022

‘De vreugde van het evangelie – nieuwe grondtoon 2021-2022

7 september 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

In 2013 publiceert paus Franciscus de apostolische exhortatie Evangelii Gaudium. De kern van dit document is, zoals de titel aangeeft, de band tussen vreugde en evangelie. Paus Franciscus moedigt alle gelovigen overal ter wereld aan hernieuwde vreugde te vinden in het geloof en toekomstwegen voor de kerk te ontdekken. Het document prikkelt ons om werk te maken van ‘missionaire’ geloofsgemeenschappen die de vreugde van het evangelie beleven en doorgeven. Of met andere woorden: de vreugde van een leven met Jezus beleven en anderen in die vreugde laten delen.

Een driejarig pastoraal traject

Op het vlak van parochiepastoraal zijn allerhande noodzakelijke hervormingen aan de gang – denken we o.a. maar aan de vorming van pastorale eenheden – en dit proces is al ver gevorderd. Belangrijker nog dan de herstructurering van parochies, is dat we werken aan de herbronning en de toekomst van onze geloofsgemeenschappen en het ‘missionaire elan’ ervan versterken. Waarom en waartoe zijn we geloofsgemeenschap? Leven in de stijl van het evangelie en de vreugde ervan uitstralen, vormt hierbij het leidmotief.

Daarom wil het bisdom Brugge drie jaar lang een pastoraal traject gaan rond missionaire geloofsgemeenschappen. In ieder pastoraal werkjaar willen we dan een bepaald accent leggen om dit missionaire ontwikkelingsproces op gang te brengen, te stimuleren en te ontvouwen. Als geloofsgemeenschap gaan we naar mensen toe met de schat van ons geloof in onze handen.

In een eerste werkjaar willen we meteen de juiste toon zetten onder de noemer ‘De vreugde van het evangelie’. Deze grondtoon willen we een heel jaar lang laten doorklinken in onze pastorale werking. De klemtoon ligt op het zelf ervaren van de vreugde van het evangelie en het delen van deze vreugde met anderen.

Naar binnen toe
Dit jaar willen we eerst en vooral met elkaar dialogeren over de vreugde die het evangelie voor onszelf kan betekenen en over waarom en hoe we deze met anderen kunnen/willen delen Het is belangrijk dat we onder elkaar woorden vinden om over ons geloof te spreken Dit kan ons helpen te getuigen van ons geloof naar anderen toe (wat dan in het volgende werkjaar voorop zal staan). Evangelisatie vertrekt steeds van de beweging ‘naar binnen toe’. Het komt erop aan dat we als christenen de innerlijke vreugde en steeds nieuwe, verfrissende kracht van het evangelie, zelf ontdekken, ervaren en beleven.

We willen dit jaar het evangelie centraal stellen, zowel persoonlijk als gemeenschappelijk en elkaar steunen in onze geestelijke groei. Het gaat dus om een herbronning van ons geloof vanuit het evangelie en het beleven van een evangelische houding als christen doorheen onze levensstijl en pastoraal handelen.

Tegelijk willen we het goede nieuws niet voor onszelf houden, maar naar buiten toe meedelen.

Missionair zijn
Dit brengt ons bij de vraag wat ‘missionair’ zijn is en waarom we dit dienen te zijn. Het gaat hier niet over ‘zieltjes winnen’ of ons geloof aan anderen opdringen. Wel gaat het over het willen delen van wat we zelf als kostbaar en vervullend ervaren. Hierover willen we in gesprek gaan en onze ideeën en ervaringen hierrond uitwisselen. Hoe kunnen we ‘missionair’ zijn en ‘evangeliseren’ in onze huidige samenleving?

Leven vanuit het evangelie houdt een diaconale, dienstbare houding in naar kwetsbare mensen toe. Jezus’ vreugdeboodschap van Gods barmhartigheid is allereerst aan de armen gericht. Het is de bedoeling om het thema van de diaconie, met aandacht voor de meest brozen in onze samenleving – het thema van vorig werkjaar – verder mee te nemen en te concretiseren.

In de volgende twee jaren van het pastoraal project staan ‘de vreugde van de verkondiging’ en ‘de vreugde van de gemeenschap’ in de kijker.

“Moge de nu eens angstige dan weer hoopvol zoekende wereld van onze tijd de Blijde Boodschap ontvangen, niet van bedroefde, ontmoedigde, ongeduldige en angstige dragers van de evangelisatie, maar van dienaren van het Evangelie wier leven vurigheid uitstraalt, die als eersten in zichzelf de vreugde van Christus hebben ontvangen.” (Paus Franciscus, EG 10)

(Johan Vervaeke)
bron: CCV Brugge

De bijhorende affiche straalt ook die vreugde en blijdschap uit