Kerkraden opnieuw samengesteld

Kerkraden opnieuw samengesteld

30 juni 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

In de rooms-katholieke kerk heeft nagenoeg elke parochie een ‘kerkfabriek’. Dat is een autonome openbare instelling met rechtspersoonlijkheid.

Wat zijn de taken van een kerkfabriek?

De kerkfabriek is niet bevoegd voor de uitoefening van de eredienst, de pastorale werking en de geloofs- en spiritualiteitsbeleving op de parochie. Daarvoor is een vast team verantwoordelijk in onze pastorale eenheid Galilea Bredene-Vuurtoren.

Het Vlaamse eredienstendecreet omschrijft de opdracht van de kerkfabriek wel heel duidelijk. Ze moet zorgen voor alle materiële voorwaarden die de uitoefening van de eredienst en het behoud van de waardigheid ervan mogelijk maken. Dat houdt meteen ook in dat de kerkfabriek verantwoordelijk is voor het onderhoud en de bewaring van het kerkgebouw van de parochie en eveneens voor het beheer van de goederen en gelden die eigendom zijn van de kerkfabriek of die bestemd zijn voor de uitoefening van de eredienst in de parochie.

Wie komt in de kerkraad?

Elke kerkfabriek wordt bestuurd door een kerkraad. Die bestaat uit vijf leden plus de verantwoordelijke van de parochie die door het bisdom wordt aangeduid. Die laatsten zijn met name priester Dirk Spanhove (voor Dorp, Sas en Vuurtorenwijk) en diaken Rudy Weyne (voor Duinen). De vijf andere leden worden verkozen. Elkeen die rooms-katholiek is en minstens 18 jaar oud en die in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven staat, kan zich daarbij kandidaat stellen.

Het mandaat van de verkozen leden duurt zes jaar en is na verkiezing verlengbaar. Om de drie jaar echter zijn er (her)verkiezingen voor een gedeelte van de leden. Met het oog daarop wordt de kerkraad onderverdeeld in twee ‘helften’: de ‘grote helft’ met drie leden en de ‘kleine helft’ met twee leden. Een kerkraadslid wordt bij het begin van zijn/haar mandaat ingedeeld in één van die beide helften en blijft daarin tot het einde van zijn of haar mandaat.

Verkiezingen brengen weinig verrassingen

Recent vond voor alle kerkfabrieken de (her-)verkiezing plaats van de ‘grote helft’  De oproep naar kandidaten toe verscheen in Kerk & Leven en werd in de kerken geafficheerd. Die verkiezing bracht geen verschuivingen mee. Enerzijds hadden zich geen nieuwe kandidaten aangemeld en anderzijds waren de uittredende leden wel opnieuw kandidaat voor een nieuw mandaat van zes jaar. Zij werden herverkozen.

Toch ook nieuwe gezichten en nieuwe engagementen

Door het voortijdig uittreden van twee raadsleden kwamen vorig jaar wel twee nieuwe kandidaten na verkiezing in de kerkraad Sint-Rikier (Dorp), met name Tim Abbeel en Liesbeth Metsu.

In de kerkraad Sint-Jozef Molendorp (Sas) dienden zich bij de huidige verkiezingen geen nieuwe kandidaten meer aan, zodat de samenstelling ongewijzigd bleef.

Ook in de kerkraad Sint-Theresia van het Kind Jezus (Duinen) bleef alles gelijk. Wel vond daar een belangrijke verschuiving in functies plaats. André Ingelbrecht die jarenlang op een uitnemende en bijzonder toegewijde wijze de functie van secretaris vervulde, wenste die taak nu door te geven en gewoon lid te blijven van de kerkraad. Erwin Batsleer nam de rol van secretaris van hem over.

In de kerkfabriek Sint-Antonius (Vuurtorenwijk), die samen met de drie Bredense kerkfabrieken tot de Pastorale Eenheid Galilea behoort, is de samenstelling ongewijzigd gebleven.

Dank je wel

De kerkfabrieken vormen een belangrijke schakel in de goede werking van een parochie. Godzijdank vinden we nog altijd mensen die bereid zijn op vrijwillige basis, gratis en voor niks, hun krachten daaraan te wijden. Zij verdienen onze oprechte dank en waardering. 
(Gilbert Vanleenhove)

HIERONDER DE FOTO’S VAN DE RAADSLEDEN

Kerkraad Sint-Rikier: v.l.n.r. Germain Demuynck (secretaris), Tim Abbeel (lid), Dirk Spanhove (pastoor P.E. Galilea), Liesbeth Metsu (lid), Gilbert Vanleenhove (voorzitter), Daniel Verleene (penningmeester)
Kerkraad Sint-Jozef Molendorp: v.l.n.r. Frieda Van Eenoo (lid), Agnes Desmedt (secretaris), Dirk Spanhove (pastoor P.E. Galilea), Dany Hollevoet (voorzitter), Anuschka Steen (lid). Wilfried Lacoere (penningmeester) ontbreekt op de foto.
Kerkraad van St.-Theresia: v.l.n.r. diaken Rudy Weyne, penningmeester Noël Verkest, Patricia Vertriest, André Inghelbrecht, voorzitter Marc Vandevelde en secretaris Erwin Batsleer
Kerkraad Sint-Antonius: v.l.n.r. Johan Devoldere (secretaris), Henri Danneel (lid), Dirk Spanhove (pastoor P.E. Galilea), André Delanghe (voorzitter), André Vansieleghem (penningmeester), Jan De Meyer (lid)