Palmzondag

Palmzondag

6 april 2022 Uit Door decaproen@hotmail.com

Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ (Lc 19, 38)

Palmzondag staat aan het begin van een riskante weg. De schaduw van het kruis is er al. Wie meegaat, botst op tegenstand. Wie zich engageert, moet telkens opnieuw kiezen. In het spoor van Jezus gaan, het schrikt ons af. Toch heeft Hij, doorheen lijden en dood, de weg naar de toekomst geopend. Solidariteit opent de harten van allen die zich niet neerleggen bij enige vorm van onrecht. Gemeenschap groeit waar lief en leed worden gedeeld.

Op Palmzondag – We delen een tafel van solidariteit, lief en leed – wordtJezus onthaald als een koning. Zijn koningschap is echter van een andere orde: hij wil niet heersen maar dienen. Jezus is de koning op een ezelsveulen, het lastdier van de armen, die voor een totaal andere wereldorde staat.

Palmzondag gaat ook over de weg naar een rechtvaardige samenleving. Een riskante weg, met veel kruisen onderweg. Jezus bezwijkt op die weg. Met Hem en het visioen van het Rijk Gods voor ogen kunnen wij maar zeggen: “We hebben het woord gehoord en zijn niet teruggedeinsd.”

“Ik heb mij niet verzet. Ik ben niet teruggedeinsd”
zegt de profeet.
Vandaag zijn wij geroepen
om keuzes te maken
én de consequenties ervan te aanvaarden.
Bidden wij tot God, die met ons is:

Voor allen die elke dag opnieuw
op weg gaan
en zich inzetten voor een betere,
een rechtvaardige wereld.
Dat zij standhouden
en niet ontmoedigd raken
door kritiek en tegenwerking.

Delen doet goed… ook met Gaza

De uitzichtloosheid in Gaza, de fysiek beperkte wereld, het geweld en alle stress die daaruit voortvloeit treft niet alleen de volwassenen, maar ook de kinderen – de generatie van morgen. Theatre Day Productions in Gaza helpt deze kinderen en jongeren uit te breken, hun eigenwaarde te ontdekken, een eigen stem te ontwikkelen en aan een nieuw systeem te bouwen.

TDP is sinds 2006 partner van Broederlijk Delen. TDP streeft ernaar dat elk kind tijdens het schooljaar minstens één dag met theater in aanraking komt. De acteurs zijn meestal kinderen en jongeren uit Gaza zelf. De verhalen die ze spelen komen eveneens van hen. Zodoende kunnen ze uitdrukking geven aan hun angsten, ervaringen en dromen. Een voorstelling of workshop gaat steeds gepaard met reflectie, een nabespreking of debat. Dit vergroot de impact en verduidelijkt de boodschap, zowel voor de deelnemers als het publiek. TDP is een pleisterplek voor jongeren. Ze creëren een veilige omgeving voor creatie, expressie en een groeiproces tot zelfverzekerde en mondige jongeren die hun lot in handen nemen.

TDP werkt vooral met kinderen en jongeren, maar ook met vrouwen. Dit zijn in de Palestijnse cultuur de groepen met het minste recht van spreken. Zij zijn het meest kwetsbaar, maar ook enorm krachtig! Via culturele activiteiten krijgen Palestijnse jongeren en vrouwen de kans om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Creatieve activiteiten, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en uitwisseling kunnen een antwoord bieden en de weerbaarheid van jongeren en vrouwen verhogen. Natuurlijk komen ook alledaagse vragen en problemen typisch voor de doelgroep in het spel aan bod. In theater en drama leren ze hun gevoelens uiten, op de scene, maar ook in hun dagelijks leven. Zo zet TDP een duurzame verandering in gang bij kinderen, adolescenten en vrouwen, die op hun beurt de maatschappij en het systeem doen veranderen. Zo banen ze de weg naar vrede.

Daarnaast werkt Broederlijk Delen samen met 5 Palestijnse en Israëlische mensenrechtenpartners om via politieke druk op de Israëlische beleidsmakers, maar ook op de internationale gemeenschap, Israël te dwingen om de mensenrechten (van de Palestijnen) en het internationaal recht te respecteren. Wereldwijde solidariteit is nodig om dit mogelijk te maken. Ook in België maakt Broederlijk Delen beweging tegen het onrecht in bezet Palestijns gebied en verbinden ze zich aan nationale en internationale partners, waaronder de Palestijnse en joodse diaspora. Zet mee de verandering in gang en steun onze partners in Israël-Palestina.

‘Yassen’ – ©Theatre Day Productions Gaza

Lied: De koning van de vrede

De koning van de vrede komt in de hoofdstad aan,
de mensen zijn gezegend, Hij komt in Godes naam.
Doet open nu de poorten, de koning moet er door,
Och Here, geef nu voorspoed, zo roepen zij in koor.

Maar zullen zij geloven en nemen zij Hem aan
of zullen zij Hem doden en Gode wederstaan?
Ik zie de koning komen die op een ezel rijdt,
de palmen van de bomen zijn voor zijn voet gespreid.

Maar morgen is het anders, dan wordt Hij zelf verhoogd,
en aan de boom gehangen en als een vrucht geoogst.
Gij hogepriester Anna, wat roept Jeruzalem?
Het roept vandaag “Hosanna” en morgen “weg met Hem”.

En machtige Pilatus, wat riep men voor uw huis?
Vandaag “de Zoon van David” en morgen “aan het kruis”
En vorst van Galilea, Herodes, wat hoort gij?
Vandaag is ‘t “Halleluja” en morgen al voorbij.

En grote hogepriester, wat hoort gij Kajafas?
Vandaag is het “Messias” en morgen “Barabbas”
Wat hoort men in de straten van deze tempelstad?
’t Is heden “Maranatha” en straks de stem der haat.