Vijfde zondag van de vasten

Vijfde zondag van de vasten

30 maart 2022 Uit Door decaproen@hotmail.com

Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ ‘Niemand, heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’ (Joh 8, 10-11)

‘Ik onderneem iets nieuws. Het begin is er al: zie je het niet?’
Ons ontbreekt het vaak aan geloof in de eigen kracht, in de kracht van onderuit. We wachten af wat anderen doen, wat onze overheid doet. Deze op hun beurt zijn bang om kun kiespubliek te verliezen als zij drastische beslissingen zouden nemen. De klimaatzaak is daarvan een duidelijk voorbeeld. We weten eigenlijk dat we er alles aan moeten doen om de opwarming van de aarde te stoppen en alternatieven kansen geven, maar wij lijken wel verlamd om aan de ommezwaai te beginnen. Het nieuwe normaal na corona lijkt zo veel op het oude. We hebben weinig lessen geleerd uit deze crisis. Wat vroeger was, weegt zwaar op onze levenswijze nu.

Op de vijfde zondag van de vasten – We delen de moed om iets nieuws te beginnen – worden we uitgenodigd om niet langer stil te staan bij het verleden en ons te laten verlammen door wat voorbij is. De profeet, die na de ballingschap het ontmoedigde volk toespreekt, gelooft in een soort nieuwe uittocht. Zoals ooit een volk ontsnapte aan de achtervolging van de Egyptenaren en een weg vond dwars door een onstuimige zee, zo is er ook nu een weg vooruit. Wat woestijn en dor land is, kan veranderen in vruchtbare grond waar mens en dier ten volle van kunnen genieten. ‘Kijk niet achterom’ spreekt de Ene door de mond van de profeet. ‘Ik onderneem iets nieuw. Het begin is er al! Zie je het niet?’

Een overspelige vrouw, die volgens de wet moet gestenigd worden, staat in het evangelie symbool voor heel het volk dat ontrouw is geworden aan God. De confrontatie met Schriftgeleerden en farizeeërs gebeurt in de tempel, waar de Ark met de 10 geboden wordt bewaard. Jezus’ schrijven in het zand wijst erop dat dit ook de plek is waar recht moet gedaan worden aan de wees, de weduwen en de arme.

Jezus geeft perspectief voor een nieuwe toekomst.
Ook wij zijn geroepen om het verleden los te laten,
op te staan uit wat was en te handelen.
Bidden wij tot God, die met ons is:

Dat wij mensen niet aanrekenen
wat voorbij is
en nieuwe kansen durven geven.
Dat wij nooit opgeven
te geloven in verandering
en vernieuwende initiatieven
zichtbaar maken en versterken.

Delen doet goed… ook met Senegal

Tijdens deze campagne staat het werk van jongerenorganisatie Jeunesse et Développement (JED), partnerorganisatie van Broederlijk Delen, in het Plateau van Thiès centraal.

JED werd in 1988 opgericht als onderdeel van de Scouts en Gidsen in Senegal. JED plaatst jonge mensen in het hart van positieve verandering. Via een opleiding in agro-ecologie leren ze jongeren voedsel produceren op een manier die echt duurzaam is. In harmonie met de natuur en met respect voor de rechten en noden van de mensen die het produceren. Want iedereen heeft recht op gezond voedsel, een goed inkomen en meer inspraak in het beleid.

JED geeft jongeren een kans om naar school te gaan en een stiel te leren. Jongeren leren zich actief inzetten in hun gemeenschappen voor verbetering van hun levensomstandigheden. Door in te zetten op duurzame familiale landbouw, verzekeren we voldoende voedsel voor de Senegalese boerenfamilies. Zo creëren we de basisvoorwaarden voor een leefbaar platteland. Kiezen voor diverse landbouwactiviteiten en verschillende bronnen van inkomsten, helpt klimatologische schokken op te vangen. Door de bronnen van inkomsten te diversifiëren, is de kans op verhoging van het inkomen reëel. Vorming en sensibilisering, naast concrete technische vorming en kleine investeringen, dragen hiertoe bij. De jongeren worden echte ondernemers.

Ook in Senegal wordt al jaren aan (systeem)verandering gewerkt. Samen met het lokale middenveld en de bevolking gaan we op zoek naar antwoorden voor de lokale sociale crisis, armoede en honger, en ecologische crisis, klimaatverandering en droogte. We doen dit stapsgewijs met een deel van de Senegalese bevolking, want zoals je misschien weet: met 25% kunnen we het 100% anders doen. Zet mee de verandering in gang. Steun onze partners en versterk zo de jeugd in Senegal.

‘Partnerorganisatie JED in Senegal’ © Jeroen Broeckx

Lied: Staat op en weest niet bang

Staat op en wees niet bang. Hij heeft ons aangeraakt.
Staat op en wees niet bang.

Hij heeft ons meegenomen ver van het alledaagse
om vrij en onverdeeld te wonen in zijn dromen.

Wij zien Hem in de ogen, hervinden onze oorsprong,
gekoesterd door zijn zon. Zijn licht is mededogen.

Hij is de welbeminde, de door God zelf gewilde zoon,
Jezus, mensenkind. Zijn stem weet ons te vinden.

Wij kunnen hier niet blijven, de wereld roept ons wakker.
Jezus gaat voor ons uit; zijn liefde zal ons drijven.