Vormelingen St.-Jozef en St.-Rikier komen samen

Vormelingen St.-Jozef en St.-Rikier komen samen

1 juli 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

Net voor het ingaan van de vakantie planden we nog een moment om samen te komen met onze vormelingen. Jammer genoeg was de opkomst op zaterdag 26 juni ook nu weer niet denderend. Slechts 18 van de 41 vormelingen waren present. Toch gaven Kenzie, Kevin, Stefanie, Johan en Stijn ook nu weer het beste van zichzelf. Zang, crea en een inhoudelijk momentje stonden op het programma. In de sessie crea werden handen getekend en ingekleurd als omkadering voor de viering. In de zangstonde werden de liederen voor de vormselviering duchtig ingeoefend.

Het inhoudelijk moment bestond uit een quizje waarin vragen rond vormsel, Bijbel en Kerk de revue passeerden, en waarbij door parochieassistent Johan telkens een verklarend woordje uitleg volgde. Zo weten de vormelingen nu waarom het liturgisch gewaad van de vormheer rood kleurt, waarom Jezus ook de Gezalfde genoemd wordt, dat de Bijbel eigenlijk een soort mini-bibliotheek is en wat de rol van peter en meter is in het leven van de jongere. Ondanks het kwakkelende weer konden we deze actieve vragenronde buiten laten doorgaan, waarbij de kinderen konden kiezen uit 3 antwoorden en bij elk juist antwoord een stap vooruit mochten zetten. Zo komen we met dit voorbereidingsmoment ook weer enkele stappen dichter bij het vormselmoment in september.

Priester Nikolaas was verontschuldigd in de namiddag, maar gaf dan weer het beste van zichzelf in de viering die volgde in de St.-Jozefskerk. Ook nu kozen we voor het thema ‘Opgewekt’ en was het verhaal van de dochter van Jaïrus de rode draad doorheen de viering. Ook nu stond tijdens het verzoeningsmoment het vuur vooraan en konden vormelingen en kerkgangers hun ‘zonde’ in het vuur gooien. De vormelingen werden actief betrokken bij de viering bij het voorlezen van de voorbeden, het aanbrengen van de gaven en vele handen ‘die licht werk maken’. Een tweetal vormselliederen werden door priester Nikolaas begeleid op gitaar. Er werd door de vormelingen actief meegebeden en meegezongen.

Dit was een aantal mensen uit de geloofsgemeenschap ook niet ontgaan. Achteraf mochten we deze reactie ontvangen: “Hierbij wil ik jullie toch ook feliciteren voor de viering van deze avond. Ik ben heel blij dat de herdenking van mama ook deze avond was, temeer mijn kleindochter zelf ook een vormeling is dit jaar. Het was een heel sfeervolle viering met gedisciplineerde communicanten.”    

tekst: Johan Vervaeke- foto’s: Kenzie Brackx