God gebeurt… als we de problemen structureel aanpakken

God gebeurt… als we de problemen structureel aanpakken

2 december 2020 Uit Door decaproen@hotmail.com

Maandelijks willen we een initiatief belichten dat te maken heeft met ‘God gebeurt’, ons jaarthema. Je vindt ze ook terug op het gebedskaartje die we meegaven in de kerk.

DUURZAME OPLOSSINGEN
Vorige week zijn we de advent ingestapt. In deze tijd, op weg naar Kerstmis, confronteert Welzijnszorg ons elk jaar met problemen rond armoede en sociale uitsluiting. Het ondersteunen van diverse projecten is voor de organisatie meer dan alleen geld geven. Zij verzamelt signalen van mensen in armoede en geeft deze mensen een stem. Dit jaar plaatst Welzijnszorg de hachelijke woonsituatie van mensen in armoede op de agenda, wil ons hierrond sensibiliseren en aandacht vragen voor een beter beleid. In samenwerking met Welzijnsschakels ging zij, in een voorbereidende fase, samen met mensen met en zonder armoede-ervaring, eigenaars en huurders (sociaal en privaat) in op verschillende deelaspecten van wonen zoals kwaliteit, betaalbaarheid, wonen en onderwijs, wonen en mobiliteit. De signalenbundel die hieruit voortvloeide is een aanzet om te komen tot structurele oplossingen.

EEN DOEKJE VOOR HET BLOEDEN?
We voelen ons als mens en gelovige aangesproken om onze naaste die het moeilijk heeft, te helpen. Dat behoort tot het DNA van ons christen zijn en het evangelie roept ons daartoe ook op. Het helpen van mensen in een kwetsbare situatie, mensen in armoede, mensen aan de rand kan goed zijn en waardevol. Maar er kan een addertje onder het gras sluipen. Hulp kan een doekje voor het bloeden zijn. Hulp onder de vorm van liefdadigheid kan betuttelend werken of mensen nog meer afhankelijk maken. Onbedoeld kan ze de sociale uitsluiting bestendigen. Gaan we in gesprek met mensen en gezinnen in kwetsbare situaties? Beluisteren we hen? Maken we deze mensen veerkrachtig of duwen we ze met onze ‘hulp’ nog verder de afgrond in? Helpen we hen daadwerkelijk door op te komen voor hun rechten, of bieden we enkel een ‘goedbedoelde’ tijdelijke oplossing? Zo kan voedselhulp of noodhulp voor velen een tijdelijke oplossing zijn, maar werken we daarnaast ook aan een structurele oplossing voor deze mensen op vlak van inkomen, werk, opleiding, gezondheid, huisvesting en maatschappelijke participatie?

Als we mensen in een kwetsbare situatie willen helpen – en dat is onze plicht – kunnen we dit enkel doen door werkelijk naar hen te luisteren, door een goeie band met hen te sluiten, begrip op te brengen voor hun situatie – zonder (voor)oordeel, door met hen samen te werken en hun stem te versterken. Een sociale liefdadigheid die de menselijke waardigheid nastreeft. God gebeurt… als aan alle mensen recht gedaan wordt.

GELOVIGE REFLECTIE
In de Bijbel behoort het tot de kern van het verbond van God met zijn volk dat er aan elke mens recht wordt gedaan, ook aan ‘weduwe, vreemdeling en wees’. Voorschriften zoals de plichten om resten op het veld te laten liggen voor de armen, de kwijtschelding van schulden en de herverdeling in het jubeljaar, enz. kunnen ons ook vandaag inspireren. In Handelingen wordt verteld hoe de eerste christenen de solidariteit concreet maken en zorg dragen voor de menselijke waardigheid van iedereen: ‘zij bezaten alles gemeenschappelijk. (…) Er was geen enkele noodlijdende onder hen. (…) Aan ieder werd uitgedeeld naar zijn behoefte.’ (Hand. 4,32-35).

LATEN WIJ BIDDEN

God,
Uw hartstocht voor gerechtigheid
Hebt Gij ook in ons gelegd.
Zo hebt Gij ons bedoeld:
mensen die geven om elkaar,
mensen die elkaar recht doen.
Geef dat wij ons niet beperken
tot onze kleine goedheid
en moedig werken aan duurzame oplossingen
voor zoveel problemen vandaag en morgen.
Laat ons niet leven buiten uw visioen
van een betere wereld,
uw Rijk van gerechtigheid en vrede.
Amen.

Met oude recepten kan het armoedeprobleem niet structureel opgelost worden © Pax Christi